Artikel 1 | Algemeen

1.1 LaunchThis is een collaboration platform dat bedenkers, ontwerpers, uitvinders en makers bij elkaar brengt om gezamenlijk, ondersteund door professioneel projectmanagement, een ervaren productiepartner en een groot netwerk aan internationale retailers, agents, resellers, distributeurs en product publishers (licentienemers), ideeën om te zetten in succesvolle consumentenproducten.;

1.2 LaunchThis staat voor een eerlijke verdeling van de financiële resultaten en Intellectueel Eigendomsrecht per Product naar rato van de inbreng van de personen die aan de ontwikkeling, verkoop en massaproductie hebben meegewerkt;

1.3 Artikel 5 en artikel 6 zijn niet van toepassing indien op het lanceerformulier gekozen is voor optie 1 | Registratiebewijs of optie 5 | Quick Scan.

Artikel 2 | Definities

In het Samenwerkingsreglement worden de hierna vermelde termen als volgt gedefinieerd:

2.1 Member is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die zich heeft ingeschreven als lid van LaunchThis;

2.2 Bedenker is een Member die een Product heeft bedacht en presenteert binnen LaunchThis;

2.3 Launcher is een Member die deelneemt of deel genomen heeft aan een LaunchTeam voor een Product;

2.4 LaunchTeam is de groep Members, onder leiding van de Bedenker & LaunchThis, die zorg draagt voor de ontwikkeling, verkoop en massaproductie van een product;

2.5 Product is hetgeen het idee wat door de bedenker is ingediend tot en met het gelanceerde eindproduct;

2.6 Met Intellectuele Eigendomsrechten worden in dit Gebruiksreglement bedoeld: auteurs-, modellen-, tekeningen-, merken-, octrooirecht en alle andere soortgelijke rechten;

Artikel 3 | Intellectuele Eigendomsrechten

4.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van ieder Product zijn van de Bedenker;

4.2 De Bedenker en zijn/haat LaunchTeam staan er voor in dat alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Product bij hem/haar berusten en er bij het tot stand brengen van het Product geen inbreuk wordt gemaakt op een Intellectueel Eigendomsrecht van derden;

4.3 Alle Intellectuele Eigendomsrechten die ontstaan tijdens de ontwikkeling komen naar rato te berusten bij de betrokken Launchers conform artikel 5;

Artikel 5 | Verdeling

5.1 Winstverdeling, alsmede de verdeling van Intellectuele Eigendomsrechten, over het product waaraan een Launcher heeft meegewerkt geschiedt op basis van de principes zoals omschreven in het boek Slicing Pie van Mike Moyer (www.slicingpie.com). Het volgende overzicht is van toepassing:

Bedenker
Aantal Slices = 2,5% over de inkoopfactuur van de fabriek X factor 2
Aantal Slices = Aantal uren X uurtarief X factor 2
Aantal Slices = Uitgaven X factor 4

LaunchTeam Lid
Aantal Slices = Aantal uren X uurtarief X factor 2
Aantal Slices = Uitgaven X factor 4

Financiering na eventuele bestelling | Order, mallen, certificering
Aantal Slices = Wettelijke handelsrente X factor 2

Productiemanagement na eventuele bestelling | Inzet productienetwerk, provisies derden, selectie fabriek, begeleiding van certificering, productie, transport, ex- & import, reizen, sluiten inkoopovereenkomsten
Aantal Slices = 15% over de inkoopfactuur X factor 2

LaunchThis | Verkoop; inzet verkoopnetwerk, provisies derden, reizen, sluiten verkoop-, licentieovereenkomsten, after sales | Productiemanagement voor bestelling; prijscalculatie, voorselectie fabriek | Platform; gebruik, support
Aantal Slices = 50% van het totale aantal Slices

5.2 De financiële winst wordt uitgekeerd op het moment dat het Product is afgenomen, geproduceerd en geheel betaald door de afnemer;

5.3 Kosten en tijd, die door een Launcher worden gemaakt ten behoeve van een niet winstgevend Product, dan wel kosten die voor andere doeleinden worden aangewend, kunnen niet worden verhaald op LaunchThis;

Artikel 6 | Exclusiviteit

6.1 LaunchThis krijg voor onbepaalde tijd het exclusieve recht tot exploitatie van het Product;

6.2 LaunchThis is exclusief gerechtigd om gegevens over Producten aan niet-Members te verstrekken indien zij dit voor een succesvolle exploitatie noodzakelijk acht;

Artikel 7 | Overige

7.1 Minderjarigen kunnen uitsluitend Member worden indien zij voor aanmelding schriftelijke toestemming van een ouder hebben overlegd aan LaunchThis;

7.2 LaunchThis is continue in ontwikkeling en heeft daarom het recht om dit Samenwerkingsreglement tussentijds aan te passen;

7.3 Op dit Samenwerkingsreglement is Nederlands recht van toepassing en alle correspondentie geschied in de Nederlandse taal;

7.4 In alle gevallen waarin dit Samenwerkingsreglement niet voorzien, behoudt LaunchThis het recht te beslissen;

7.5 Geschillen in verband met of voorkomend uit dit Samenwerkingsreglement worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam;

7.6 LaunchThis is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van inbreuk op artikel 3 en inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten in de breedste zin des woords;

7.7 In het geval dat het niet mogelijk blijkt om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, zal dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

7.8 Alle voor deze datum gepubliceerde Samenwerkingsreglementen zijn niet langer van kracht;

Gepost: 1 maart 2017
Laatst bijgewerkt: 12 december 2018